ការប្រកួតពានរង្វាន់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងកម្មវិធី MIMPIM Future Project Awards 2017

យ៉ោងតាមពត៍មានរបស់ BBC News ការប្រកួតពានរង្វាន់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងកម្មវិធី MIMPIM Future Project Awards 2017 បានអោយដឹងថា  អ្នកដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ទៅលើគំរោងថ្ងៃអនាគត( Future Project) ពេលនេះត្រូវបានប្រកាស ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មបានទៅលើក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម ចំនួន ៨ ប្រទេសដែលបានឈ្នះទៅលើ ប្រភេទខុសៗគ្នាដូចជា ៖

១.  ពានរង្វាន់ “ The Offices  “

ti 1

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Rex Architecture ទៅលើគំរោង  “ 2050 M Street “  ។

ដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្តាលនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិក។

២. ពានរង្វាន់ “ The old And New ”

new-lambeth-palace-building-wright-and-wright-architects

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Wright and Wright Architects ទៅលើគំរោង “ Lambath Palace Library “  ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស អង់គ្លេស។

គំរោងនេះបានរៀបចំជាលក្ខណៈ “ Occupied Wall “គំរោងនៃអាគារនេះបានធ្វើការសាងសង់ឡើងដើម្បីអាចទស្សនាទេសភាពតំបន់ Westminster និង ទន្លេThames បាន ។

៣.ពានរង្វាន់ “ The Retail And Leisure “

ti 3

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Steven Christensen Architecture ទៅលើគំរោង “ Liepaja Thermal Bath & Resort “ ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Latvia ។

៤. ពានរង្វាន់  “The Big Urban ”

ti 4

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Allies And Morrison ទៅលើគំរោង “Madinat Al lrfan”។ គំរោងមួយនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និង បង្កើនភាពរីកចំរើននៅក្នុងទីក្រុង។ ហើយគំរោងនេះត្រូវបានទទួលបន្ទុកដោយ ក្រុមហ៊ុន Tourism Development ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Muscat ។

៥. ពានរង្វាន់  “The Cultural Regeneration ”

ti 5

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Utopia Arkitekter AB ទៅលើគំរោង “Nya Hovas”ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Gotheburg ប្រទេស ស៊ុយអែត ។

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Studio PEI_ZHU ទៅលើគំរោង “Museum Of Imperial Kiln ” ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Jingde Zhan ប្រទេសចិន ។

៦. ពានរង្វាន់  “The Regeneration & Master planning ”

ti 6

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Utopia Arkitekter AB ទៅលើគំរោង “Nya Hovas” ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Gotheburg ប្រទេស ស៊ុយអែត ។

៧. ពានរង្វាន់  “The Mixed Use ”

ti 7

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Rafael Vinoly Architects PC ទៅលើគំរោង “The Hill At VallCo ” ។គំរោងនេះបានធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Abu Dhabi Investment និង ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Sand Hill ។

៨. ពានរង្វាន់  “The Sport And Stadiums”

ti 8

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម AndArchitects ទៅលើគំរោង “Power Court Stadiums” ។ ហើយគំរោងមួយនេះនឹង ចាប់ផ្តើមធ្វើការ សាងសង់នៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ។

៩. ពានរង្វាន់  “The Tall Building ”

ti 9

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Tan’ck Architect ទៅលើគំរោង “Ceylonz Suites ” ។ គំរោងនេះស្ថិតនៅទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ។

១០. ពានរង្វាន់  “The Jeu d’Esprit ”

ti 10

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម GAD Architecture ទៅលើគំរោង “ Istanbul Chamber of Commerce ” ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេស តូកគី។

១១. ពានរង្វាន់  “The Innovation”

ti 11

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម PES-Architects Ltd ទៅលើគំរោង “Sino-Finnish Economic “ ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Nanjing ប្រទេសចិន។

១២. ពានរង្វាន់  “The Civic And Community ”

ti 12

បានទៅលើ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Tabanlioglu Architects ទៅលើគំរោង “Husame Kuklu ”។ គំរោងនេះគឺជាគំរោងសហគមន៍ និង មជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មរបស់នារី ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Bayburt ប្រទេស តូកគី ។

១៣. ពានរង្វាន់  “The Residential ”

ti 13

ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្ម Tabanlioglu Architects ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់នេះផងដែល បានទៅលើគំរោង “ Touer At The Nexus ” ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ប្រភព: BBC.NEWS